Saturday, August 31, 2013

तमिल -अक्षर -हिंदीVowelISO 15919IPA
अ a[ʌ]
आā[ɑː]
इi[i]
ईī[iː]
उu[u][ɯ]
ऊū[uː]
VowelISO 15919IPA
एe[e]
एē[eː]
ऐai[ʌj]
ऑo[o]
ओō[oː]
औau[ʌʋ]
க் + அகka[kʌ]க் + ஆகா[kɑː]க் + இகிki[ki]க் + ஈகீ[kiː]க் + உகுku[ku][kɯ]க் + ஊகூ[kuː]க் + எகெke[ke]க் + ஏகே[keː]க் + ஐகைkai[kʌj]க் + ஒகொko[ko]க் + ஓகோ[koː]க் + ஔகௌkau[kʌʋ]
க்கकகாका கிकिகீकी குकु கூकू கெके கேकेகைकैகொकोகோको கௌकौ
ங்ஙாஙிஙீஙுஙூஙெஙேஙைஙொஙோஙௌ
ச்சच சாசிசீசுசூசெசேசைசொசோசௌ
ஞ்ஞாஞிஞீஞுஞூஞெஞேஞைஞொஞோஞௌ
ட்டटடாடிடீடுடூடெடேடைடொடோடௌ
ண்ணणணாணிணீணுணூணெணேணைணொணோணௌ
த்தतதாதிதீதுதூதெதேதைதொதோதௌ
ந்நनநாநிநீநுநூநெநேநைநொநோநௌ
ப்பपபாபிபீபுபூபெபேபைபொபோபௌ
ம்மमமாமிமீமுமூமெமேமைமொமோமௌ
ய்யयயாயியீயுயூயெயேயையொயோயௌ
ர்ரरராரி--ரீருரூரெரேரைரொரோரௌ
ல்லलலாலிலீலுலூலெலேலைலொலோலௌ
வ்வवவாவிவீவுவூவெவேவைவொவோவௌ
ழ்ழळழாழிழீழுழூழெழேழைழொழோழௌ
ள்ளळளாளிளீளுளூளெளேளைளொளோளௌ
ற்றरறாறிறீறுறூறெறேறைறொறோறௌ
ன்னनனானினீனுனூனெனேனைனொனோனௌ
Grantha compound table
Vowels →
Grantha consonants
ஶ்ஶसஶாஶிஶீஶுஶூஶெஶேஶைஶொஶோஶௌ
ஜ்ஜज ஜாஜிஜீஜுஜூஜெஜேஜைஜொஜோஜௌ
ஷ்ஷश ஷாஷிஷீஷுஷூஷெஷேஷைஷொஷோஷௌ
ஸ்ஸसஸாஸிஸீஸுஸூஸெஸேஸைஸொஸோஸௌ
ஹ்ஹह ஹாஹிஹீஹுஹூஹெஹேஹைஹொஹோஹௌ
க்ஷ்க்ஷक्ष க்ஷாக்ஷிக்ஷீக்ஷுக்ஷூக்ஷெக்ஷேக்ஷைக்ஷொக்ஷோக்ஷௌ

Thursday, August 15, 2013

THOUGHT FOR THE DAY उसी क्षण आप मुक्त हो जाएँगे।

THOUGHT FOR THE DAY
OUR MOST BELOVED BHAGAWAN’S DIVINE MESSAGE
When you go to a temple, some of you break a
coconut before the altar. If you try to break the
coconut, just as it is when it falls from the tree, will
it break? No! The fibre protects the shell and
prevents any damage to the fruit. Hence, you must
first remove the fibrous cover with a lot of effort.
Moksha (liberation) results from the breaking of
the mind with all its vagaries and wishes. You have
to break your mind but, how can you do it, when
the fibrous armour of sensual desires
encompasses it? The toughest fibre is anger, it is
the stickiest dirt. When you get angry, you forget
mother, father, and teacher and descend to the
lowest depths. You lose all discrimination in the
excitement. So remove them and dedicate the
mind to God and smash it in His presence. That moment, you are free.(Divine
Discourse, Oct 10, 1964.)
  सत्य साई बाबा  का ईश्वरीय सन्देश. 

आप  मंदिर जाते हैं;+वहाँ  ईश्वर  के सामने नारियल तोड़ते हैं;वह नारियल ऊँचे  पेड़ पर से जैसा गिरता है ,वैसे ही उठाकर आप तोड़ नहीं सक्ते. 
उसकी नशें उसको सुरक्षित रखता हैं;
नारियल को चीरकर,उसके नशों को निकालना चाहिए;
हमें मोक्ष मिलने के लिए अपनी मानसिक इच्छाओं को 
दूर करन चाहिये. यह कैसे संभव ,जब इन्द्रिय सुखों की नशें  उन्हें बंधा रखता है.  इनमें क्रोध प्रधान है;
यही चिपका हुआ  बड़ा गंदे बंधन;
जब आपको गुस्सा आता है,माता ,पिता,गुरु  आदि को बिना सोचे,नैतिक दृष्टी से  गिर जाते हैं। भावावेश में सब-कुछ भूल जाते हैं। 
इसलिए क्रोध को निकालकर ,ईश्वर  के सामने  
मन को अर्पण  करके  मन को तोड़ दीजिये;
उसी क्षण आप मुक्त हो जाएँगे।