Tuesday, October 11, 2016

तमिळ पाठ ६

तमिळ पाठ ६ 

को=१. ऐ,. २. क्कु

राम. को. बुलाओ।. =. रामनै. कूप्पिडु रामन +ऐ =रामनै

उसको बुलाओ। =. अवनै कूूप्पिडु।

किताब लो =. पुत्तकत्तै एडु ।

उसको. रुपये दो =. अवनुक्कु रूपाय. कोडु।

राम को किताब दो = रामनुक्कु पुत्तकम कोडु।

घर जाओ =. वीट्टुककु पो। घर + को = वीट्टुककु
Post a Comment