Wednesday, December 26, 2012

तमिल-हिंदी सीखिए:

तमिल-हिंदी  सीखिए:

क्या  मैं  खेलूँ ?==नान  विलैया डलामा  ?

नान  पाडलामा?= क्या मैं गाऊँ ?

नान  साप्पिडलामा?=  क्या मैं  खाऊँ ?

नान  अडिक्कलामा?=क्या  मैं  मारूँ ?

नान  एलुतलामा?==क्या मैं  लिखूँ ?
Post a Comment